76 842 64 43

KLAUZULA INFORMACYJNA

ADMINISTARATORA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr czynności przetwarzania wprowadzony zgodnie z art. 30 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest adwokat z Kancelarii Adwokackiej w Lubinie przy ul. Piastowskiej 4/3.
  2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.). Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego.
  3. Osobami, których dane dotyczą, są klienci Administratora. Danymi osobowymi są dane identyfikacyjne (w tym: imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres poczty e-mail).
  4. W przypadku prowadzenia spraw z zakresu prawa medycznego i prawa rodzinnego danymi tymi mogą być dane szczególne, wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, w tym przede wszystkim dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Podstawę ich przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 pkt (f) RODO.
  5. Dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę danego klienta lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania oraz organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom administracji i innym podmiotom uprawnionym do wydawania orzeczeń w poszczególnych kategoriach spraw, na które nałożony jest ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy.
  6. Dokonano oceny skutków przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i wdrożono, na podstawie art. 32 Rozporządzenia środki organizacyjne, zapewniające ochronę, przeprowadzono szkolenie pracowników, aplikantów i praktykantów oraz przygotowano odpowiednie dokumenty.